Sadržaj

  Uvod

 1. Svrha obrade podataka, pravna osnova, opseg i razdoblje obrade
 2. Obrada podataka vezanih uz prodaju
  1. Podaci o poslovnim partnerima
  2. Narudžba
  3. Preuzimanje poklona
 3. Masterplast.hr
 4. Zaštita imovine
  1. Elektronički sustav nadzora
 5. Poslovna komunikacija
 6. Obrada prigovora na kvalitetu proizvoda
 7. Newsletter, direktni marketing
 8. Ostalo
 9. Način pohrane osobnih podataka, sigurnost obrade podataka
 10. Podaci voditelja obrade, kontakt
 11.  Prava ispitanika, pravni lijekovi
  1. Pravo na informiranje
  2. Pravo na pristup podacima
  3. Pravo na ispravak
  4. Pravo na brisanje podataka
  5. Pravo na ograničenje obrade podataka
  6. Pravo na prijenos podataka
  7. Pravo na prigovor
  8.  Donošenje odluka (u posebnim slučajevima automatizirano) profiliranje
  9. Pravo na opoziv
  10. Pravila
  11. Naknada štete
  12. Pritužba službeniku za zaštitu osobnih podataka
  13. Pravo na obraćanje nadležnom sudu
  14. Postupanje nadležnog nacionalnog tijela

Uvod

Masterplast d.o.o.(u daljnjem tekstu voditelj obrade) kao voditelj obrade podataka ova Pravila o privatnosti i sav njihov sadržaj smatra obvezujućim aktom. Društvo zadržava pravo na izmjene i dopune Pravila o privatnosti. Sve eventualne izmjene i dopune društvo će pravovremeno objaviti te ih smatrati obvezujućima.
Zaštitu vaše privatnosti i vaših osobnih podataka uzimamo vrlo ozbiljno. Masterplast d.o.o. osobne podatke tretira kao povjerljive, te poduzima sve sigurnosne, tehničke i organizacijske mjere koje garantiraju sigurnost podataka. Ovim Pravilima o privatnosti želimo vas iscrpno informirati na koji način postupamo s vašim osobnim podacima i koja su vaša prava.

1. Svrha obrade podataka, pravna osnova, opseg i razdoblje obrade

U nastavku Vas upoznajemo s načelima obrade podataka. Podaci se obrađuju u skladu s važećim zakonskim propisima a osobito s: Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) te nacionalnim odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka i ostalim važećim zakonskim propisima.

2.  Obrada podataka vezanih uz prodaju

2.1 Podaci o poslovnim partnerima
Masterplast d.o.o. podatke o poslovnim partnerima pohranjuje u elektroničkom obliku u svom sustavu. Dokumenti u papirnatom obliku koji sadrže osobne podatke poslovnih partnera, čuvaju se paralelno s onim u elektroničkom obliku u rokovima određenim ovim Pravilima.
Svrha obrade podataka: kupovina od Masterplast d.o.o., izdavanje računa, usklađenje s kupcem, dokumentiranje kupovine, plaćanje, ispunjavanje računovodstvenih obaveza, održavanje kontakata s poslovnim parterima.
Pravna osnova za obradu podataka: obrada podataka potrebna je za izvršenje ugovora [članak 6. stavak 1. točka (b) Uredbe]
Kategorija osobnih podataka: broj računa, datum i vrijeme nastanka, naziv kupca, adresa, OIB, naziv proizvoda, količina, cijena, način plaćanja.
Trajanje obrade podataka: najmanje 11 godina
2.2 Narudžba
Prodaja proizvoda iz ponude Masterplast d.o.o. počinje narudžbom kupca.
Svrha obrade podataka: primanje narudžbe, isporuka naručenih proizvoda.
Pravna osnova za obradu podataka: obrada podataka potrebna je za izvršenje ugovora [članak 6. stavak 1. točka (b) Uredbe]
Kategorija osobnih podataka: broj narudžbe, naziv kupca, adresa, adresa isporuke, e-mail adresa, broj telefona, kod kupca.
Trajanje obrade podataka: narudžba se pohranjuje u sustavu poduzeća kao i računi,  najmanje 11 godina
2.3  Preuzimanje poklona
Poslovni partneri koji sudjeluju u akcijama organiziranom od strane Masterplast d.o.o., mogu ostvariti pravo na poklone.
Svrha obrade podataka: potvrda o preuzimanju poklona
Pravna osnova za obradu podataka: obrada podataka potrebna je za izvršenje ugovora [članak 6. stavak 1. točka (b) Uredbe]
Kategorija osobnih podataka: redni broj, razdoblje trajanja akcije, naziv akcije, datum preuzimanja poklona, naziv i vrsta poklona, količina, broj računa uz koji je vezan poklon, naziv kupca, adresa, potpis
Trajanje obrade podataka: najmanje 11 godina
Moguće posljedice nedostavljanja podataka: poslovni partner ne može preuzeti poklon.

3. Masterplast.hr

Obrada podataka vanjskih poslužitelja:
HTML kod portala neovisan je od Masterplast d.o.o.  te sadrži  vanjske poveznice sa drugih servera, i na druge servere. Poslužitelj vanjskog davatelja usluga izravno je povezan s korisnikovim računalom.  Obratite pozornost da pružatelji tih veza mogu prikupljati korisničke podatke (kao što su IP adresa, preglednik, podaci o operativnom sustavu, naslov posjećene stranice i datum posjete) za izravnu vezu s poslužiteljem zbog izravne komunikacije s korisnikovim preglednikom.
Vanjski pružatelji usluga mogu nuditi sadržaje prilagođene korisniku. Niže navedeni pružatelji usluga mogu pružiti detaljne informacije o upravljanju podacima od strane vanjskih poslužitelja.
Analitičke podatke o posjećenosti i ostale web analitke za www.masterplast.hr prikuplja i vodi server Google Analytics. Više informacija o analitičkim podacima potražite na http://www.google.com/intl/en/policies/. 
Na web stranici uslugu  karte pruža  maps.google.com

4. Zaštita imovine

4.1  Elektronički sustav nadzora
Masterplast d.o.o. koristi sustav elektroničkog nadzora kojim mogu biti obuhvaćene prostorije, dijelovi prostorija i vanjske površine objekta.
Svrha obrade podataka: zaštita imovine, sprečavanje počinjenja kaznenih djela, dokazivanje kaznenih djela, evidentiranje ulaska u prostorije, identificiranje neovlaštenog pristupa prostorijama, dokazivanje u slučaju eventualnih ozljeda na radu.
Pravna osnova za obradu podataka: pristanak na obradu podataka ulaskom u prostorije Masterplasta, korištenjem parkinga, u slučaju radnika obrada podataka nužna je za potrebe legitimnog interesa voditelja obrade, u svrhu zaštite imovine [članak 6. stavak 1. točka (f) Uredbe]
Kategorija osobnih podataka:  osobni podaci zabilježeni putem nadzornih kamera prilikom ulaska na prostore Masterplasta i korištenja parkinga
Trajanje obrade podataka: zakonski rok
Informacije vezane za pohranu podataka: snimke se pohranjuju na vlastitom serveru, uz poduzete sigurnosne mjere kako bi se spriječio neovlašten pristup ili umnožavanje.
Pristup snimkama nadzorih kamera ima isključivo ovlaštena osoba Masterplast d.o.o.-a u svrhu koja je navedena u ovim Pravilima.
Pravo na uvid: ovlaštene osobe u svrhe navedene u ovim Pravilima
Presnimavanje i pohrana sadržaja nastalog korištenjem sustava nadzornih kamera na druge medije, kao i daljnje korištenje istog, dopušteni su isključivo u slučajevima predviđenim zakonskim propisima.
Snimkama zabilježenim na nadzornim kamerama pristupiti mogu samo ovlaštene osobe u svrhu zaštite imovine.
Prava ispitanika: Ispitanik čija je snimka pohranjena, može tražiti, u svrhu dokazivanja pred sudom, da se obrađeni podatak ne briše do završetka procesa.
Osoba koja se nalazi na snimci može tražiti informaciju o obrađenim podacima, presliku ili ukoliko se na snimci nalaze treće osobe, može tražiti snimke na uvid.
Ispitanik može tražiti  brisanje podataka i izmjenu podataka, ili se protiviti obradi podataka.
Voditelj obrade će osigurati mogućnost uvida u snimku ili presliku snimke  ukoliko na snimci nema drugih osoba, ili ako se ostale osobe ne mogu identificirati.

5.
Poslovna komunikacija

Masterplast d.o.o. svu pristiglu elektroničku poštu s nazivom, adresom, datumom, i svim ostalim dostavljenim osobnim podacima briše nakon najviše 10 godina.

6.
Obrada prigovora na kvalitetu proizvoda

U slučaju prigovora  na kvalitetu proizvoda koje  Masterplast d.o.o. distribuira, voditelj obrade obrađuje podatke dobivene putem elektroničke pošte, pošte, telefonom ili osobno.
Svrha obrade podataka: obrada prigovora na kvalitetu  proizvoda iz prodajnog asortimana voditelja obrade (Masterplast d.o.o.)
Pravna osnova za obradu podataka:  obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka [članak 6. stavak 1. točka (b) Uredbe]
Kategorija osobnih podataka:  identifikacijski broj prigovora, naziv kupca, adresa, mjesto i datum nastanka prigovora, način prijave prigovora,  dokumenti poslani od strane kupca, ostali dokazi, opis prigovora, datum i vrijeme nastanka zapisnika o prigovoru na kvalitetu proizvoda, podaci i potpis osobe koja je zaprimila prigovor na kvalitetu proizvoda.
Trajanje obrade podataka: dokumenti vezani za predaju i obradu prigovora na  kvalitetu proizvoda čuvaju se 5 godina od rješavanja prigovora
Moguće posljedice nedostavljanja podataka: osoba čiji se podaci obrađuju ne može ostvariti svoja prava, odnosno Masterplast d.o.o. ne može odgovoriti na prigovor na kvalitetu proizvoda
Prijenos podataka: nema.

7.
Newsletter, direktni marketing

Masterplast d.o.o. će slati Newsletter poslovnim partnerima koji su pristali na takav oblik direktnog marketinga.
Svrha obrade podataka: slanje e-mail poruka u svrhu direktnog marketinga, obavještavanje poslovnih partnera o aktualnim akcijama, obavještavanje o aktivnostima, izrada personaliziranih ponuda temeljem praćenja aktivnosti (otvaranjem poveznica, klikanjem) održavanje poslovnih odnosa, prosljeđivanje ponuda voditelja obrade i  poslovnih partnera, objavljivanje vlastitih reklamnih poruka ili reklama poslovnih partnera.
Pravna osnova obrade podataka: pristanak ispitanika (posjetitelja)
Kategorija osobnih podataka: kod kupca, datum, vrijeme, e-mail adresa, naziv, adresa,  pristanak na primanje poruka direktnog marketinga, analitički podaci (npr. datum i vrijeme događaja, IP adresu računala) za prijavu, odjavu, slanje, dostavu i otvaranje poruka.
Moguće posljedice nedostavljanja podataka: ispitanik nije informiran o ponudama Masterplast d.o.o. i njegovih  poslovnih partnera.
Suglasnost za primanje newslettera možete opozvati, tražiti ispravak ili brisanje podataka na sljedeće načine:
– e-mailom na adresi: zastitapodataka@masterplast.hr ili
– poštom na adresi: Masterplast d.o.o., Trg hrvatske mladeži 2, 31304 Duboševica

8. Ostalo

O obradi podataka koji nisu obuhvaćeni ovim Pravilima, ispitanika obavještavamo prilikom takve obrade.
Obavještavamo Vas da osobne podatke mogu zatražiti sudovi, upravna tijela, državne institucije, Agencija za zaštitu osobnih podataka, u svrhu provođenja zakonskih propisa.
Masterplast d.o.o. će dostaviti  osobne podatke državnim tijelima ukoliko je dostavljena točna svrha dostave podataka, i samo u onoj mjeri koja je potrebna za određenu svrhu.

9. Način pohrane osobnih podataka, sigurnost obrade podataka

Masterplast d.o.o. i ugovorni izvršitelji obrade poduzimaju sve tehničke, organizacijske i sigurnosne mjere uzimajući u obzir okolnosti i  svrhu obrade podataka, kako bi se osigurala najviša razina sigurnosti podataka.
Masterplast d.o.o.  u svrhu obrade osobnih podataka koristi informatička sredstva na način da su obrađeni podaci:
– dostupni ovlaštenim osobama (dostupnost)
– vjerodostojni (vjerodostojnost)
– integrirani;
– zaštićeni od neovlaštenog pristupa (povjerljivost podataka).
Masterplast d.o.o. štiti podatke odgovarajućim mjerama, posebno protiv neovlaštenog pristupa, promjene, prosljeđivanja, otkrivanja, brisanja ili uništenja, kao i slučajnog uništenja, oštećenja ili promjene.
Masterplast d.o.o. uzimajući u obzir stalni razvoj tehnologije poduzima sve sigurnosne, tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala najviša razina sigurnosti obrade podataka.
Masterplast d.o.o. u obradi osobnih podataka osobitu važnost pridaje:
– tajnosti: štiti informacije na način da samo ovlaštene osobe mogu pristupiti podacima
– točnosti: štiti točnost i potpunost obrade podataka
– dostupnosti: osigurava uvid u obrađene podatke na zahtjev ispitanika kada on za to ima potrebu.
Informatički sustav i mreža Masterplasta i ugovornih izvršitelja obrade zaštićeni su od računalnih prijevara, špijunaža, sabotaže, vandalizma, računalnih virusa, upada.  Sigurnost i zaštitu servera osigurava IT služba.
Obaviještavamo korisnike da je elektronička pošta bez obzira na vrstu protokola (e-mail, web, ftp itd) osjetljiva na mrežne prijetnje koje su usmjerene na nepoštenu praksu, osporavanje ugovora, i otkrivanje ili promjenu informacija.  Voditelj obrade poduzima sve sigurnosne mjere kako bi se zaštitio od takvih napada. Praćenje sustava omogućuje voditelju obrade da utvrdi sigurnosne napade i osigura dokaze u slučaju incindenta.  Praćenje sustava također omogućuje provjeru učinkovitosti sigurnosnih mjera.
Masterplast d.o.o. kao voditelj obrade podataka evidentira  eventualne povrede podataka, kao i činjenice vezane za povrede podataka, i poduzete radnje kako bi se povreda ispravila.
U slučaju eventualne povrede podataka Masterplast će ukoliko je moguće povrede prijaviti nadzornom tijelu u roku od 72 sata ukoliko povreda ne predstavlja rizik za fizičku osobu i njegove slobode i prava.

10. Podaci voditelja obrade, kontakt

Naziv: Masterplast d.o.o.
Sjedište: Duboševica, Trg hrvatske mladeži 2
OIB: 39216004867
Telefon: 031/736-512
Kontakt za obradu podataka: zastitapodataka@masterplast.hr
Kontakt osoba: Csemak Katalin

11. Prava ispitanika, pravni lijekovi

Ispitanik ima pravo tražiti informaciju o obradi svojih podataka kao i brisanje, osim obveznih podataka, ispravak, ograničenje obrade,  te ima pravo na prigovor na gore navedene adrese.

11.1 Pravo na informiranje:
Na zahtjev ispitanika Masterplast će pružiti informaciju o obradi osobnih podataka sukladno člancima 13 i 14 Uredbe, te omogućiti prava iz članaka 15 do 22, te članka 34 Uredbe, u sažetom, transparentnom, razumljivom i lako dostupnom obliku, na jasan i razumljiv način.

11.2 Pravo na pristup podacima:
Ispitanik ima pravo dobiti informaciju od voditelja obrade obrađuju  li se njegovi osobni podaci, i ako se obrađuju ima pravo na sljedeće informacije o obradi:
– svrha obrade podataka, kategorija osobnih podataka
– kategorije primatelja kojima su  osobni podaci preneseni, uključujući primatelje iz trećih zemalja ili međunarodne organizacije; planirano trajanje pohrane osobnih podataka
– pravo na ispravak, brisanje ili ograničenje obrade podataka i pravo na prigovor; pravo podnošenja pritužbe nadzornom tijelu;
– informacije o izvorima podataka; ispitanik ima pravo dobiti informaciju na koji način je voditelj obrade došao do podataka, automatizmom ili profiliranjem, kakvu važnost i koje su očekivane posljedice obrade podataka za ispitanika.
U slučaju prijenosa osobnih podataka u treće zemlje ili međunarodnim organizacijama ispitanik ima pravo dobiti odgovarajuća jamstva u vezi s prijenosom.
Masterplast će ispitaniku omogućiti presliku obrađenih osobnih podataka. Za dodatne kopije osobnih podataka voditelj obrade može naplatiti razumnu naknadu za troškove ispitaniku. Na zahtjev ispitanika Masterplast podatke dostavlja u elektroničkoj formi.
Pravo na informaciju može se ostvariti u pisanom obliku putem kontakt podataka naznačenih u uvodu ili u točki 10.
Na zahtjev ispitanika informaciju može dobiti i usmeno.

11.3 Pravo na ispravak:
Ispitanik može zatražiti od voditelja obrade ispravak netočnih osobnih podataka ili dopunu.

11.4  Pravo na brisanje podataka:
Ispitanik ima pravo tražiti da Masterplast bez odgađanja obriše njegove osobne podatke u sljedećim slučajevima
– osobni podaci više nisu potrebni u svrhu za koju su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
– ispitanik povlači suglasnost za obradu podataka i nema nikakve pravne osnove za daljnju obradu podataka;
– ispitanik se protivi obradi osobnih podataka, i ne postoji opravdan razlog za obradu podataka;
– osobni podaci se obrađuju nezakonito;
– osobni podaci moraju se izbrisati kako bi se ispunila zakonska obveza prema pravu EU-a ili države članice koji se primjenjuje na voditelja obrade;
– prikupljanje osobnih podataka koji se odnose na pružanje usluga informacijskog društva.
Brisanje osobnih podataka nije moguće ukoliko je obrada potrebna:
– za ostvarivanje prava na slobodu izražavanja i informiranje
– ispunjenje obveze prema pravu EU-a ili države članice koja uređuje obradu osobnih podataka od strane voditelja obrade, ili za izvršavanje zadatka koji se obavlja u javnom interesu ili u izvršavanju javnih ovlasti dodijeljenih voditelju obrade.
 – u području javnog zdravstva, odnosno arhivske, povijesne i znanstvene svrhe istraživanja ili za statističke svrhe, na temelju javnog interesa
– za izvršenje pravnih zahtjeva, dokazivanje ili zaštitu.

11.5  Pravo na ograničenje obrade podataka:
Masterplast će ograničiti obradu podataka ispitanika ukoliko je ispunjen neki od sljedećih uvjeta:
– ispitanik osporava točnost osobnih podataka, u kojem slučaju se ograničenje primjenjuje na vremensko razdoblje koje omogućuje provjeru točnosti osobnih podataka
– obrada podataka je nezakonita, i ispitanik umjesto brisanja želi ograničiti obradu podataka;
– podaci više  nisu potrebni voditelju obrade, ali ispitanik zahtjeva ograničenje u svrhu pravne zaštite, obrane ili potvrđivanja,  ili
– ispitanik se protivi obradi podataka, u tom slučaju, ograničenje će se primjenjivati za vrijeme dok se ne utvrdi prevladavaju  li legitimni interesi voditelja obrade nad opravdanim razlozima ispitanika.
Ako je obrada podataka ograničena, osobni podaci mogu se obrađivati samo uz pristanak ispitanika ili uz podnošenje, potvrđivanje ili zaštitu pravnih potraživanja ili zaštitu prava druge fizičke ili pravne osobe ili važnog javnog interesa Unije ili države članice.
Masterplast će unaprijed obavijestiti ispitanika o prestanku ograničenja obrade njegovih podataka.

11.6  Pravo na prijenos podataka: 
Ispitanik ima pravo da osobne podatke koje obrađuje voditelj obrade zatraži u elektroničkom obliku te ih proslijedi drugom voditelju obrade.

11.7  Pravo na prigovor:
Ispitanik ima pravo u bilo kojem trenutku, zbog osobnih razloga, uložiti prigovor na obradu njegovih osobnih podataka koja
se obavlja u javnom interesu ili u izvršavanju službenih ovlasti dodijeljenih voditelju obrade ili legitimnim interesima voditelja obrade ili treće strane, uključujući profiliranje na temelju tih odredbi. U slučaju prigovora voditelj obrade ne smije obrađivati osobne podatke osim ako je obrada opravdana uvjerljivim  razlozima koji imaju prednost nad interesima i pravima ispitanika ili se odnose na pravna postupanja odnosno kao odgovor na zahtjev državnih institucija. Ako se obrada osobnih podataka obavlja u svrhu izravnog marketinga, ispitanik ima pravo u bilo koje vrijeme prigovoriti obradi osobnih podataka koji se odnose na njega, uključujući profiliranje, ako se odnose na izravni marketing. U slučaju prigovora na obradu osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga, Masterplast  neće obrađivati podatke u tu svrhu.

11.8 Donošenje odluka (u posebnim slučajevima automatizirano) profiliranje:
Ispitanik ima pravo ne biti podvrgnut odluci koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi podataka, uključujući profiliranje, koje bi imalo pravni učinak na njega ili bi isto tako značajno utjecalo na njega.
Navedeno pravo se ne primjenjuje ukoliko:
– je obrada nužna za izvršenje ugovora između ispitanika i voditeljla obrade;
– obrada je temeljena na pravu EU-a ili prava država članica, koje također propisuje odgovarajuće mjere za zaštitu prava i sloboda i legitimnih interesa nositelja podataka; ili
– je ispitanik dao suglasnost za obradu.

11.9 Pravo na opoziv:
Ispitanik ima pravo opozvati suglasnot u bilo kojem trenutku. Opoziv suglasnosti ne utječe na obradu podataka prije povlačenja suglasnosti.

11.10 Pravila:
Voditelj obrade će bez odgađanja u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva po člancima 15 do 22 Uredbe, obavijestiti ispitanika o poduzetim mjerama. Ukoliko je potrebno, uzimajući u obzir složenost zahtjeva i broj zahtjeva, taj rok može se produžiti za još dva mjeseca.
Voditelj obrade će obavijestiti ispitanika o produljenju roka navodeći razloge kašnjenja u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva. Ako ispitanik zahtjev podnese elektroničkim putem, voditelj obrade će podatke dostaviti elektroničkim putem osim ako ispitanik ne zatraži drugačije.
Ako voditelj obrade podataka ne poduzme mjere na zahtjev ispitanika, dužan je bez odgađanja, a najkasnije u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva, obavijestiti ga o razlozima zbog kojih nije poduzeo radnje te o podnošenju pritužbe nadzornom tijelu i o pravnom lijeku.
Masterplast tražene podatke dostavlja ispitaniku bez naknade.
Ako su zahtjevi ispitanika očito neutemeljeni ili pretjerani, osobito zbog njihovog učestalog ponavljanja, voditelj obrade može naplatiti razumnu naknadu uzimajući u obzir administrativne troškove pružanja informacija ili obavijesti .
Voditelj obrade će obavijestiti primatelje o  ispravcima, brisanju ili ograničenju obrade podataka osim ako se to ne pokaže nemogućim ili zahtijeva nerazmjerni napor. Na zahtjev ispitanika voditelj obrade će obavijestiti o primateljima.
 Voditelj obrade će dati ispitaniku na raspolaganje presliku osobnih podataka koji su predmet obrade. Voditelj obrade može naplatiti razumnu naknadu za aministratvine troškove ukoliko ispitanik zahtijeva dodatne preslike obrađenih podataka. Ukoliko je ispitanik elektroničkim putem podnio zahtjev, podaci će mu biti dostavljeni elektronički osim ako ispitanik ne zatraži drugačije.

11.11  Naknada štete:

Svaka osoba koja je pretrpjela materijalnu ili nematerijalnu štetu kao posljedicu kršenja Uredbe o zaštiti osobnih podataka ima pravo na naknadu štete od voditelja ili izvršitelja obrade. 
Voditelj obrade je odgovoran za štetu nastalu neispunjenjenjem zakonskih obaveza  iz Uredbe, ili ukoliko se nije pridržavao ili je radio u suprotnosti sa zakonskim odredbama.
U slučaju štete uzrokovane od više voditelja ili izvršitelja obrade istih podataka, svaki je voditelj i izvršitelj obrade solidarno odgovoran za naknadu štete.
Voditelj ili izvršitelj obrade podataka oslobođen je odgovornosti ako dokaže da ni na koji način nije odgovoran za događaj koji je prouzročio štetu.

11.12 Pritužba službeniku za zaštitu osobnih podataka: 
Ukoliko imate problema vezanih za obradu osobnih podataka obratite nam se na e-mail: zastitapodataka@masterplast.hr

11.13 Pravo na obraćanje nadležnom sudu: 
U slučaju kršenja njegovih prava ispitanik se može obratiti sudu, odnosno mjesno nadležnom sudu.  U ovakvim slučajevim sud djeluje izvan suda, te se ne naplaćuje sudska naknada.

11.14 Postupanje nadležnog nacionalnog tijela:
Naziv: Agencija za zaštitu osobnih podatka
Sjedište: Martićeva ulica 14
10 000 Zagreb